Biuletyn Informacji Publicznej Uchwała Nr I/5/08 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” - Rok 2008 - Związek Międzygminny "Czysty Region"

Związek Międzygminny "Czysty Region"
Ostatnia aktualizacja strony: 13.08.2019, 14:35

Rok 2008

Środa, 25 marca 2009

Uchwała Nr I/5/08
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie ustalenia wysokości oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region”

 
Na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1 oraz § 26 ust. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52, poz. 1707) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się stawkę rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, obliczanej wg zasad określonych w § 26 ust. 4 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”, w wysokości 3,46zł.
 
§ 2. Zobowiązuje się Członków Związku do wpłaty składki w dwóch równych ratach, w następujących terminach:

1) do 31 stycznia 2009 roku;
2) do 30 czerwca 2009 roku.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi ZwiązkuMiędzygminnego „Czysty Region”.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
 
 
 
Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”
 
Wiesław Fąfara

 

Metadane

Data publikacji : 25.03.2009
Data modyfikacji : 31.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny "Czysty Region"
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
©-2019 Związek Międzygminny "Czysty Region". Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL