Związek Międzygminny "Czysty Region"

Deklaracja dostępności

Związek Międzygminny "Czysty Region" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Związeku Międzygminny "Czysty Region".

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-13.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grażyna Styczyńska, g.styczynska@czystyregion.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 774461199. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą dwa wejścia - wejście od ulicy Szkolnej (wejście główne) oraz wejście od strony parkingu (wejście tylne). Wejście główne od ul. Szkolnej jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością, nie ma progu, wejście z poziomu chodnika. Wejście tylne nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością i prowadzą do niego 4 schody.
    Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  2. Budynek, w którym mieści się Biuro Związku Międzygminnego "Czysty Region" (1  i 3 piętro) jest pozbawiony windy i nie pozwala na dostęp osób na wózkach. Istnieje możliwość obsługi interesanta na parterze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura  Informacji i Obsługi Mieszkańca.
  3. W budynku brak jest platformy przyschodowej, nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób słabowidzących.
  4. Przy budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, położone z prawej strony od wejścia głównego.
  5. Istnieje możliwość wejścia do Biura Związku wraz z psem asystującym.
  6. Brak dostępności tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

do góry