Związek Międzygminny "Czysty Region"

Uchwała Nr 13/10 z dnia 10.11.2010r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Związku Międzygminnego "Czysty Region"

Uchwała Nr  13/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej


 
            Na podstawieart. 73a ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675),art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” -  uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014  Związku Międzygminnego „Czysty Region” w brzmieniu wg załączonego projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy  finansowej wraz z załącznikami do tej uchwały.

§2. Przyjęty projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014  wraz z objaśnieniem przyjętych wartości przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Przewodnicząca Zarządu

Brygida Kolenda-Łabuś

 

 

........................................

 

Członek Zarządu

Marian Wojciechowski

 

 

........................................

 

 

 

Uchwała Nr   /   /10
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia                 2010 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 
            Na podstawie art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) w zw. z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:


§ 1.1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansowa na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2014 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały.

 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

  § 2.Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań:

-  z tytułu umów, których  realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Wiesław Fąfara

 


 

Załącznik Nr 1

do projektu uchwały

Związku Międzygminnego

„Czysty Region”

 

Wieloletnia prognoza finansowa

                                                                                                                                                                                                                       w zł

L.p.

Wyszczególnienie

2011

Prognoza

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

1.

Dochody ogółem

676.329,66

684.148,50

781.884,00

879.619,50

1.1

Dochody bieżące

676.329,66

684.148,50

781.884,00

879.619,50

1.2

Dochody majątkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

w tym: - ze sprzedaży majątku 

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym:

190.700,00

200.000,00

200.300,00

200.700,00

2.1

wynagrodzenia i składki od nich naliczone

83.000,00

87.000,00

90.000,00

95.000,00

2.2

wydatki związane z funkcjonowaniem organów  j.s.t

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.1

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

2.4

wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 – poz. 2)

 

485.629,66

 

484.148,50

 

581.584,00

 

678.919,50

4.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

4.1

nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

5.

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Środki do dyspozycji (poz. 3 + poz. 4 + poz. 5)

485.629,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

7.

Spłata i obsługa długu, z tego:

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

7.2

wydatki bieżące na obsługę długu

0,00

0,00

0,00

0,00

8.

Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu np. udzielane pożyczki)

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 6 – poz. 7 – poz. 8)

 

485.629,66

 

484.148,50

 

581.584,00

 

678.919,50

10.

Wydatki majątkowe, w tym:

485.629,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

10.1

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)

358.261,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

11.

Przychody zwiększające dług (nowozaciągnięte kredyty, pożyczki, emitowane papiery)

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

12.

Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz. 10 + poz. 11)

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

PROGNOZA  KWOTY  DŁUGU  I  JEJ  SPŁAT

L.p.

Wyszczególnienie

2011

Prognoza

2012

2013

2014

13.

Kwota długu, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

13.1

łączna kwota wyłączeńz art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp

0,00

0,00

0,00

0,00

13.2

kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp przypadająca na dany rok

budżetowy

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

14.

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

 

 

0,00

15.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

0,00

0,00

0,00

0,00

15.1

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

x

x

x

x

16.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp

 

x

 

x

 

x

 

x

 

L.p.

Wyszczególnienie

2011

Prognoza

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

18.

Dochody ogółem

676.329,66

684.148,50

781.884,00

879.619,50

19.

Wydatki ogółem

676.329,66

684.148,50

781.884,00

879.619,50

20.

Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt - )

0,00

0,00

0,00

0,00

21.

Przychody ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

22.

Rozchody ogółem

0,00

0,00

0,00

0,00

 

   

Załącznik Nr 2

do projektu uchwały

Związku Międzygminnego

„Czysty Region”

 

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2014

 

L.p.

Wyszczególnienie

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji programu

Łączne nakłady finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

Limit zobowiązań

od

do

2011

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Przedsięwzięcia ogółem

X

X

X

2.102.913,66

358.261,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

2.102.913,66

 

- wydatki bieżące

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

- wydatki majątkowe

X

X

X

2.102.913,66

358.261,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

2.102.913,66

1.1

Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

X

X

X

2.102.913,66

358.261,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

2.102.913,66

 

- środki własne bieżące

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

- środki własne majątkowe

X

X

X

2.102.913,66

358.261,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

2.102.913,66

 

- środki UE bieżące

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

- środki UE majątkowe

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.1

Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z Funduszu Spójności

Związek Międzygminny „Czysty Region”

2011

2014

2.102.913,66

358.261,66

484.148,50

581.584,00

678.919,50

2.102.913,66

 

Objaśnienie

do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2014 

Związku Międzygminnego „Czysty Region”

  

  1. Dochody

     

      Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została w oparciu o dochody uzyskiwane ze składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”. W poszczególnych latach przyjęto wzrost stawki składki członkowskiej odpowiednio:

  • w roku 2012 -  na poziomie 3,50 zł
  • w roku 2013 -  na poziomie 4,00 zł
  • w roku 2014 -  na poziomie 4,50 zł

Stosując iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gminy członkowskiej uzyskujemy dochody w poszczególnych latach na poziomie:

  • w roku 2012 -  684.148,50 zł
  • w roku 2013 -  781.884,00 zł
  • w roku 2014 -  879.619,50 zł

 

  1.  Wydatki

 

Wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych Związku, zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z dwóch ostatnich lat oraz z zastosowaniem proporcjonalnego w poszczególnych latach wzrostu przyjmując wzrost wskaźnika inflacji.

Wydatki majątkowe natomiast opracowano na podstawie sporządzanej dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” w celu uzyskania dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu”. W roku 2011 spodziewamy się podpisać stosowne dokumenty w celu uzyskania dofinansowania i rozpocząć realizacje zadania, dokonując równocześnie odpowiednich zmian w planie finansowym Związku i w wieloletniej prognozie finansowej. 

 

 

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2010r.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 25.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Helbin-Golasz

Opcje strony

do góry