Związek Międzygminny "Czysty Region"

Uchwała Nr 12/10 z dnia 10.11.2010r. w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego "Czysty Region" na 2011 rok

Uchwała Nr  12/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie projektu planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2011


 
            Na podstawieart. 73a ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52 poz.420, oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675),art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) oraz § 19 ust. 3 pkt 1 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” -  uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się projekt planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011 w brzmieniu wg załączonego projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” w sprawie planu finansowego wraz z załącznikami do tej uchwały, przewidujący:

 1. dochody w kwocie                           676.329,66 zł;
 2. wydatki w kwocie                            676.329,66 zł.

§ 2. Przyjęty projekt planu finansowego na rok 2011 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Przewodnicząca Zarządu

Brygida Kolenda-Łabuś

 

 

........................................

 

Członek Zarządu

Marian Wojciechowski

 

 

........................................

 

Uchwała Nr   /   /10
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia                 2010 r.

w sprawie planu finansowego Związku Międzygminnego
„Czysty Region” na rok 2011


 
            Na podstawie art.73a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420oraz z 2009r. Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ora z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)  oraz § 16 ust. 2 pkt 6 Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 52 poz. 1707) Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:


§ 1.1. Uchwala się budżet Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011:

               1) określa się dochody budżetu Związku na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 676.329,66 zł, w tym:

 •     dochody bieżące w wysokości 676.329,66 zł

2) określa się wydatki budżetu Związku na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 676.329,66 zł w tym:

 •     wydatki bieżące w wysokości 190.700,00 zł
 •     wydatki majątkowe w wysokości 485.629,66 zł.

2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.

§ 2.Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.

§ 3.Upoważnia się Zarząd Związku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2012 do kwoty 120.000 zł.

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Czysty Region”

Wiesław Fąfara

 

 

Załącznik Nr 1

do projektu uchwały

Związku Międzygminnego

 „Czysty Region”

 

  

Plan dochodów Związku Międzygminnego „Czysty Region” na rok 2011

 

                                          w zł

Dział

§

Treść

Kwota

1

2

3

4

Dochody bieżące

900

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

 

 

676.329,66

900

---

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

676.329,66

DOCHODY  OGÓŁEM

676.329,66

 

    Kędzierzyn-Koźle, listopad 2010r.

 

Załącznik Nr 2

do projektu uchwały

Związku Międzygminnego

 „Czysty Region”

 

  

Plan wydatków Związku Międzygminnego „Czysty Region” ma rok 2011

 

Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Wydatki ogółem

(5+14)

Wydatki bieżące ogółem

 

wydatki majątkowe

dział

rozdz.

Wydatki związku (7+8)

w tym:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez związek przypadające w danym roku

obsługa długu związku

wynagrodzenia i składki od nich

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Różne rozliczenia

758

---

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0

6.000,00

0

0

0

0

0

0

Rezerwy ogólne i celowe

---

75818

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0

6.000,00

0

0

0

0

0

0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

---

670.329,66

184.700,00

184.700,00

83.000,00

101.700,00

 

0

0

0

0

0

485.629,66

Gospodarka odpadami

---

90002

670.329,66

184.700,00

184.700,00

83.000,00

101.700,00

0

0

0

0

0

485.629,66

RAZEM  WYDATKI

676.329,66

190.700,00,

190.70000,00

83.000,00

107.700,00

0

0

0

0

0

485.629,66

 Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do projektu uchwały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Związku Międzygminnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Czysty Region"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w zł

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdz.

Wartość kosztorysowa

Poniesione nakłady do końca roku poprzedniego

Projekt planu na 2011r.

Inne żródła finansowania

Nakłady do wykonania po roku planowanym

Termin rozpoczęcia Termin zakończenia

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

900

90002

424 560,00

297 192,00

127 368,00

0,00

0,00

2010
2011

 

2

Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu

900

90002

358 261,66

0,00

358 261,66

0,00

0,00

2011

 

OGÓŁEM  ZADANIA  INWESTYCYJNE

782 821,66

297 192,00

485 629,66

0,00

0,00

 

 

 Kędzierzyn-Koźle, listopad 2011r.

 

Uzasadnienie do planu finansowego

Związku Międzygminnego „Czysty Region”

na rok 2011

  

 1. Uzasadnienie ogólne

      Projekt planu finansowego Związku Międzygminnego na rok 2011 opracowano na podstawie wykonania dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy br. oraz przewidywanego wykonania za cały rok 2010 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji oraz na podstawie istniejących na dzień 30 października 2010r. urządzeń finansowych wraz ze zmianami wchodzącymi w życie w roku 2011.

 

 1. Dochody

      Dochody Związku Międzygminnego stanowią wpłaty składek członkowskich gmin – członków Związku Międzygminnego „Czysty Region”.

Uchwałą Nr XII/8/10 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 19 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki składki członkowskiej na rok 2011 oraz terminów wpłacania składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przyjęta została składka rocznej składki członkowskiej gmin na rzecz Związku Międzygminnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej, w wysokości 3,46 zł. Wymiar rocznej składki członkowskiej stanowi iloczyn stawki składki członkowskiej i liczby mieszkańców gminy i wynosi ona odpowiednio:

 

 

L.p

Gmina

Liczba ludności

Składka członkowska

na rok 2011

1

Kędzierzyn-Koźle

64.596

223.502,16

2

Reńska Wieś

8.519

29.475,74

3

Cisek

6.548

22.656,08

4

Pawłowiczki

8.204

28.385,84

5

Polska Cerekiew

4.494

15.549,24

6

Krapkowice

24.188

83.690,48

7

Walce

5.806

20.088,76

8

Strzeleczki

7.731

26.749,26

9

Zdzieszowice

17.116

59.221,36

10

Bierawa

7.959

27.538,14

11

Izbicko

5.525

19.116,50

12

Kolonowskie

6.095

21.088,70

13

Leśnica

8.461

29.275,06

14

Ujazd

6.218

21.514,28

15

Głogówek

14.011

48.478,06

 

RAZEM

195.471

676.329,66

 

Jak wskazuje powyższe zestawienie dochody przyjęto w wysokości 676.329,66 zł i są to dochody bieżące.

 

 1. Wydatki

      Wydatki do opracowania planu finansowego Związku przyjęto w wysokości 676.329,66 zł, w tym:

 • wydatki bieżące w wysokości 190.700,00 zł
 • wydatki majątkowe w wysokości 485.629,66 zł

      W ramach wydatków bieżących pokryte zostaną koszty obsługi biura Związku. Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

 • wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 107.700,00 zł
 • wynagrodzenia i składki od nich – 83.000,00 zł

W ramach wydatków statutowych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 6.000,00 zł.

      Wydatki majątkowe obejmują dwa zadania inwestycyjne, przedstawione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały Związku Międzygminnego „Czysty Region”. Dokończona zostanie dokumentacja potrzebna do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – priorytet II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, co pozwoli na uzyskanie dofinansowania drugiego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa regionalnego centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu”.

      Związek Międzygminny „Czysty Region” nie korzysta z dotacji przedmiotowych i podmiotowych.

Związek nie zawierał umów z tytułu partnerstwa publiczno-prawnego.

Związek nie planuje przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

 

Kędzierzyn-Koźle, listopad 2010   r.

Metadane

Data publikacji : 10.01.2011
Data modyfikacji : 25.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba udostępniająca informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba modyfikująca informację:
Gabriela Helbin-Golasz

Opcje strony

do góry