Związek Międzygminny "Czysty Region"

Uchwała Nr 8/10

Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 za I półrocze 2010 roku

 

Na podstawie art. 266 ust.1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835) Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”, stanowiącą załącznik do uchwały i przedkłada Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Zarządu

Brygida Kolenda-Łabuś

 

 

........................................

Członek Zarządu

Marian Wojciechowski

 

 

........................................

 

Członek Zarządu

Romuald Haraf

 

 

........................................

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Załącznik do uchwały

Zarządu Związku Międzygminnego         „Czysty Region”                                 

z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Nr  8/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r.

 

 

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Związku  Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

za I półrocze 2010 roku.

 

 

I.                   Zmiany budżetu

Plan finansowy Związku na dzień  30 czerwca 2010 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:

 dochody –     679.222,22 zł.

 przychody – 639.050,61 zł.

 wydatki –  1.318.272,83 zł.

 

W stosunku do uchwalonego Uchwałą Nr VI/14/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 22 grudnia 2009 planu finansowego Związku na rok 2010 planowane wielkości uległy zmianie poprzez wprowadzenie do budżetu nadwyżki z lat ubiegłych
i jednoczesnego zwiększenia planu wydatków z kwoty 679.222,22 zł. do kwoty 1.318.272,83 zł.

 

II.                Realizacja planu dochodów i wydatków.

 

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

          dochody  w wysokości           679.222,22 zł, co stanowi 100 % planu,

          wydatki  w wysokości           34.067,55 zł, co stanowi 2,58 % planu.

 

Dochody

W I półroczu zaplanowane dochody w kwocie 679.222,22 zł, zrealizowano w pełnej wysokości. Dochody te zrealizowano w rozdziale:

90002 – Gospodarka odpadami

z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – składki członkowskie Gmin należących do Związku.

 

Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres I półrocza nie wykazuje należności pozostałych do zapłaty.

 

 

Wydatki.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 34.067,55 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości -  34.067,55 zł, co stanowi 2,58 % planu,

2) wydatki majątkowe w wysokości -  0,00 zł.

 

Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:

L.p

Rodzaj wydatku

Plan

Wykonanie

% wyk.

1.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

67.900,00

16.908,31

24,90

2.

Pozostałe wydatki bieżące

82.100,00

17.159,24

20,90

 

Razem wydatki bieżące

150.000,00

34.067,55

22,71

 

 

Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami

Wprowadzono również rezerwę ogólną w rozdziale 75818 – na kwotę 13.000 zł.

Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2010r. nie wykazuje zobowiązań.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
JSK Internet
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet

Opcje strony

do góry