Związek Międzygminny "Czysty Region"

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2009 rok

 

Uchwała Nr 3/10
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”

z dnia 02 marca 2010 r.
 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
za 2009 rok
 
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Zarząd Związku Międzygminnego „Czysty Region” uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”, stanowiącą załącznik do uchwały i przedkłada Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Zarządu
Brygida Kolenda-Łabuś
 
 
........................................
Członek Zarządu
Marian Wojciechowski
 
 
........................................
 
Członek Zarządu
Romuald Haraf
 
 
........................................
 
 
 
 
 
Załącznik do uchwały
Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Nr 3/10 z dnia 02 marca 2010 r.
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego „Czysty Region”
za 2009 rok.
 
 
I. Zmiany budżetu
Plan finansowy Związku na dzień 31 grudnia 2009 roku po stronie planu zamknął się następującymi wielkościami:
dochody – 682.762,02 zł.
wydatki – 682.762,02 zł.
 
W stosunku do uchwalonego Uchwałą Nr II/1/09 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z dnia 20 stycznia 2009 planu finansowego Związku na rok 2009 planowane wielkości uległy zmianie tj:
- dochody zwiększyły się o kwotę - 168.457,02 zł.
- wydatki zwiększyły się o kwotę - 168.457,02 zł.
 
Zmiany w poszczególnych pozycjach planu finansowego przedstawiają się jak niżej:
Dochody
Pierwotnie planowane dochody zwiększono o kwotę 168.457,02 zł, stanowiącą sumę wpłat składek członkowskich nowych gmin – członków Związku, które przystąpiły do Związku Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” Nr III/4/09 z dnia
21 lipca 2009r.
 
Wydatki
W tym samym okresie planowane wydatki wzrosły o kwotę 168.457,02 zł w stosunku do uchwalonych uchwałą budżetową na początku roku, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 6.100 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 162.357,02 zł.
 
 
II. Realizacja planu dochodów i wydatków.
 
Wykonanie budżetu za 2009r. ukształtowało się następująco:
dochody wykonano w wysokości 682.761,80 zł, co stanowi 100 % planu,
wydatki wykonano w wysokości 43.711,19 zł, co stanowi 6,4 % planu.
 
Dochody
W 2009 roku zaplanowane dochody w kwocie 682.762,02 zł, zrealizowano
w wysokości 682.761,80 zł, co stanowi 100 %, . Dochody te zrealizowano w rozdziale:
90002 – Gospodarka odpadami
z tytułu wpływów z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. – składki członkowskie Gmin należących do Związku.
 
Sprawozdanie o dochodach budżetowych za okres 2009r. nie wykazuje należności pozostałych do zapłaty.
 
 
Wydatki.
W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 43.711,19 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości - 43.711,19 zł co stanowi 6,4 % planu,
2) wydatki majątkowe w wysokości - 0,00 zł.
 
Wykorzystanie środków na wydatki bieżące wg rodzaju wydatków obrazuje poniższe zestawienie:
L.p
Rodzaj wydatku
Plan
Wykonanie
% wyk.
1.
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
43.000,00
25.601,90
59,54
2.
Pozostałe wydatki bieżące
27.405,00
18.109,29
66,08
 
Razem wydatki bieżące
70.405,00
43.711,19
62,08
 
 
Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami.
Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2009r. wykazuje zobowiązania wynikające
z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2009r.
 
 
III. Wynik finansowy
Z ewidencji księgowej wynika, iż na koniec roku budżetowego 2009, konto 961 – Niedobór lub nadwyżka budżetu, wykazuje saldo po stronie nadwyżki budżetowej w wysokości – 639.050,61 zł.
 
 
IV. Mienie komunalne
Związek Międzygminny „Czysty Region” nie dysponuje żadnym mieniem komunalnym.
 
 
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki:
  1. Sprawozdanie o wykonaniu dochodów za rok 2009.
  2. Sprawozdanie o wykonaniu wydatków za rok 2009.
  3. Sprawozdanie o wykonaniu zadań inwestycyjnych za rok 2009.
 
 
Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego za 2009r.


Sprawozdanie o wykonaniu dochodów za 2009 rok
 
 
Dział
Rozdz.
§
Nazwa
Plan po zmianach
Wykonanie
%
wyk.
900
90002
2900
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
682.762,02
682.761,80
100
900
---
---
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
682.762,02
682.761,80
100
 
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego za 2009r.


Sprawozdanie o wykonaniu wydatków za 2009 rok
 
 
Dział
Rozdz.
§
Nazwa
Plan po zmianach
Wykonanie
%
wyk.
900
90002
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
20.000,00
16.616,49
83,08
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
4.800,00
2.500,83
52,10
 
 
4120
Składki na Fundusz Pracy
800,00
384,58
48,07
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
17.400,00
6.100,00
35,06
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
151,89
15,19
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
25.405,00
17.957,40
70,68
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1.000,00
0,00
0,00
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
612.357,02
0,00
0,00
900
---
---
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
682.762,02
43.711,19
6,4
 
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok
 
 


Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego za 2009r.Sprawozdanie o wykonaniu zadań inwestycyjnych za 2009 rok
 
 
Dział
Rozdz.
Nazwa
Plan po zmianach
Wykonanie
%
wyk.
900
90002
Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego do Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
612.357,02
0,00
0
900
---
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
612.357,02
0,00
0
 
Kędzierzyn-Koźle, marzec 2010 rok

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gabriela Helbin-Golasz
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet

Opcje strony

do góry