Związek Międzygminny "Czysty Region"

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, niezbędnej, do realizacji zadania pn.: „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzyni

 

 

Kędzierzyn-Koźle: Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, niezbędnej, do realizacji zadania pn.: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
Numer ogłoszenia: 48569 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Międzygminny "Czysty Region" , ul. Portowa 47, 47-205 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 446 11 90, faks 77 446 11 49.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czystyregion.bip-e.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, niezbędnej, do realizacji zadania pn.: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej, niezbędnej, do realizacji zadania pn.: Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu w niżej wskazanych lokalizacjach:Izbicko, Kolonowskie, Leśnica, Polska Cerekiew, Walce, Ujazd, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle Dokumentacja musi zawierać w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze w niezbędnym zakresie, specyfikację techniczną, przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski.Szczegółowy opis, zakres i warunki usługi zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 175.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał: 1) co najmniej jedną usługę, która w swoim zakresie obejmowała wykonanie projektu budowlanego, na którego podstawie uzyskano pozwolenie na budowę lub przebudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oraz 2) co najmniej dwie usługi, które w swoim zakresie obejmowały wykonanie projektu technologicznego budowy, przebudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 3) co najmniej jednego dokumentu obejmującego analizę nastawienia lokalnej społeczności do problematyki związanej z gospodarką odpadami lub zagadnień pokrewnych (np. diagnozy społecznej o tematyce związanej z gospodarką odpadami lub pokrewnych) oraz 4) co najmniej jednego dokumentu dotyczącego sposobu przedstawienia społeczności lokalnej zalet i celowości prowadzenia inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami (np. strategii komunikacji społecznej) dla inwestycji w dziedzinie gospodarki odpadami oraz 5) co najmniej dwóch projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, które spełniają następujące wymagania: 1. Główny projektant - 1 osoba: - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej (o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i pkt 1 ustawy Prawo budowlane) oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu oraz opracowała jak główny projektant w okresie ostatnich trzech lat co najmniej jeden projekt budowlany z wykonawczymi na budowę lub rozbudowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 2. Osoba do spraw z zakresu komunikacji społecznej i Public Relations - 1 osoba: - udział w roli moderatora w co najmniej 3 kampaniach informacyjno-edukacyjnych dla inwestycji infrastrukturalnych polegającej na budowie: zakładu zagospodarowania odpadów ; oczyszczalni ścieków, PSZOK. - projektowanie i koordynowanie co najmniej 2 kampanii informacyjno-edukacyjnych dla projektów infrastrukturalnych w dziedzinie gospodarki odpadami; - przeprowadzenie działań komunikacyjnych z zakresu dialogu społecznego dla innej społecznie trudnej polegającej na budowie: oczyszczalni ścieków; biokompostowni; składowiska odpadów komunalnych, PSZOK. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia kilku funkcji (więcej niż jednej) z wymienionych powyżej przez tą samą osobę.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykonawca musi wykazać średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za wszystkie pełne lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN; 2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 500.000,00 PLN. UWAGA : Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy: - dla przychodu według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego - dla ubezpieczenia - wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 2.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2 b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, ze za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 4. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający wymaga przedłożenia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - gwarantowany czas udzielenia odpowiedzi na zapytania wskazane w pkt 2.10. tiret 2. SIWZ - 10
 • 3 - Termin realizacji - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Dopuszcza się możliwość zmiany określonego w umowie ryczałtowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu zakończenia zadania, w przypadkach powstania przerwy lub opóźnienia w realizacji zadania, nie wynikających z winy wykonawcy oraz powstałych w wyniku: (1) okoliczności lub zdarzeń, nie zawinionych przez wykonawcę, których nie można było w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu należytej staranności, na przykład przekroczenia terminu formalno-prawnego przez określony organ administracyjny, mające wpływ na termin realizacji zamówienia; (2) w wyniku niedotrzymania przez Zamawiającego, określonych w SIWZ, terminów wykonania czynności, do których był zobowiązany. Stosowny wniosek o zmianę terminu zakończenia realizacji zadania, sporządzony przez wykonawcę, musi zostać złożony Zamawiającemu, niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności powodujących konieczność dokonania zmiany terminu, jednak nie później niż 14 dni przed upływem terminu zakończenia. Wniosek ten musi zawierać szczegółowy opis okoliczności oraz precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki należałoby przesunąć termin zakończenia zadania, wynikające z tych okoliczności z załączonym protokołem konieczności sporządzonym przez strony. 3. Dopuszcza się zmianę wyszczególnionych w umowie osób funkcyjnych, odpowiedzialna za realizację zamówienia, o ile nowa osoba będzie miała wymagane uprawnienia i doświadczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czystyregion.bip-e.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Międzygminny Czysty Region ul.Portowa 47,47-225 Kędzierzyn-Koźle.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 12:00, miejsce: Związek Międzygminny Czysty Region ul.Portowa 47,47-225 Kędzierzyn-Koźle Sekretariat,pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.04.2016
Data modyfikacji : 30.04.2016
Podmiot udostępniający informację:
Związek Międzygminny &quot Czysty Region&quot
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Styczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Andrzejewski Administracja Związku
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Andrzejewski

Opcje strony

do góry